آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

حقوق جزای عمومی

دسته بندی

بنام خدا درهر جرمی سه عامل مجرم قربانی وابزار جرم وجوددارد .اگر بتوانیم هریک ازآنهارا ازمیان برداریم میتوانیم درجلوگیری ازوقوع جرم موفق شویم مثالی بارز ازاین مطلب را بررسی میکنیم وآن موضوع جرائم مواد مخدر است که گریبان جامعه مارا گرفته ودر سطح جهانی نیزاعدامهای آن مساله ساز شده است. در یک جرم...
javaderad
نمایش‌ها
2 هزار
واکنش‌ها
1
حقوق جزای عمومی
پیشگیری از جرم پیشگیری از جرم گوشه هایی از این مقاله: بيگمان، هرگونه چارهانديشي در جلوگيري از رخداد جرم، منطقيترين رويكرد به شمار ميرودتاآنجا كه به باور برخي، دستيابي به سياست جنايي مؤثر به قرار دادن تدابير پيشگيرنده در درجه نخست از اهميت پيوسته است. مهمترين راهكارهاي پيشگيري از جرم...
behabadi
نمایش‌ها
2 هزار
واکنش‌ها
1
دیدگاه ها
2
حقوق جزای عمومی
بنام خدا دبیرکل سازمان ملل مساله اعدام درکشورمان را مورد انتقاد قرارداده وآنرا نقض حقوق بشردانسته است. ازطرف دیگر مسوولین قوه قضائیه این امررا به قصاص مرتبط کرده وبنوعی صورت مساله را تغییر داده اند.اما نه دبیر کل به مساله قصاص اشاره کرده ونه قوه قضائیه به انواع دیگر اعدامها که آمار آنها بیشترین...
behabadi
نمایش‌ها
1 هزار
واکنش‌ها
1
دیدگاه ها
1
حقوق جزای عمومی
بنام خدا اعدام قطع حیات یک انسان است که با وسائلی ازقبیل طناب دار سنگسار شمشیر الکتریسته پرتاب ازبلندی وضربه کاری بر بدن وغیره صورت میپذیرد.اعدام بدترین وسخت ترین مجازات برای یک مجرم است چرا که پس ازآن دیگر ادامه حیات ندارد. البته این امر در عالم آخرت وجودندارد ومجرمان آن دنیا درآتش دوزخ...
بالا