کیفیت اجرای مجازات حد

از انواع دیگر مجازاتهای بدنی ، مجازات حد است که تحت عنوان قتل ، رجم و قطع اعضاء و غیره در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است . طبق مقررات ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی : (( حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست :
الف – زنا با محارم نسبی
ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د – زنای به عنف و اکره موجب قتل زانی اکراه کننده است )) .
حد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید