اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی

مقدمه
علل لزوم بررسی اتانازی
نظرات علمای دین درباره اتانازی
بررسی اتانازی از منظر حقوقی

عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی
عنصر مادی در وقوع اتانازی
عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی
نتیجه از حیث حقوق جزا
اتانازی و اصل آزادی اراده
حجر در بیمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازی
نتیجه از حیث حقوق مدنی
منابع:


مقدمه
شک نیست که مرگ پر رمز و رازترین حادثۀ...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید