دو واژه معتوه و مبرسم چون در روایات متعددی، در عرض جنون به کار رفته است، موجب این پرسش می‌شود که معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه چیست؟ پس از روشن شدن مفهوم این دو، می‌توان به ارتباط آنها با مسأله رشد و تنقیح مناط پی برد.
الف)- معنای لغوی
واژه «مبرسم» در لغت به معنای بروز نوعی بیماری است که موجب می‌شود، شخص هذیان گفته و کلام غیر معقول به زبان آورد. در مجمع البحرین، درباره معنای این واژه آمده: «برسم ... هو من البرسام بالکسر عله معروفه یهذی فیها».[157] یعنی برسم از برسام، به کسر باء، عبارت...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید