لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران


منابع مقاله :مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 31، بندرچی، محمدرضا؛
مقوله لعان که به عنوان یکی از اقسام قطع رابطه زوجیت در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانین متروک به نظر می رسد، چنانچه پاره ای از اساتید متقدم حقوق همچون دکتر سید حسن امامی درضمن شرح مواد مربوط به لعان می نویسد که دیده نشده امروزه مردی نزد حاکم رفته و همسرش را لعان نماید. برخی دیگر از اساتید؛ حقوق، با صراحت...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید