ارزيابي مشروعيت وجه فراسرزميني تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران از منظر حقوق بين‌الملل عمومي
دکتریاسرضیایی
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران از جهات مختلفي از حقوق بين‌الملل عمومي قابل انتقاد است. يكي از مواردي كه به استناد آن مي توان تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران را نامشروع دانست «فراسرزميني» بودن بخشي از اين تحريم‌هاست. به عبارت ديگر امريكا در قوانين داماتو-كندي و فرمان‌هاي پس از آن در خصوص تحريم نظام بانكي به «تحريم...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید