[h=2]کیفر[/h]
نویسنده : شمس الدینی مجرد، ناصر

ایجاد یک اجتماع سالم از نقطه نظر جزائی باعث پیدایش کیفر برای مجرمین و بزهکاران گردیده است.مقنن برای اشخاصی که‏ اعمال مصرحه در قانون را مرتکب شوند یک سلسله مجازات بخاطر مصالح اجتماع در نظر گرفته که نسبت به ضعف و شدت جرم ارتکابیه‏ میزان آن فرق میکند،حال باید دید این کیفر چیست؟و منظور قانونگذار از اجرای آن کدام است؟در قانون تعریفی از کیفر نشده‏ فقط انواع آن ذکر گردیده ولی با توجه بروح قانون و رویه‏های...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید