1. Vahid-Nasiri
  سقط جنین یا سقط حمل مستلزم انعقاد نطفه در داخل رحم است که بر اثر عمل مادی باید از آن جدا شده و خارج گردد . بنابراین در حال حاضر اتلاف نطفه بارور شده و در خارج رحم با توجه به مقررات جاری سقط جنین تلقی نمی شود .
  ماده ۱۹۴ قانون دیات سابق و ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی لاحق برای سقط جنین در هر یک از مراحل حیات جنین دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :
  الف – دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده باشد …. بیست دینار . ( در این مذت که ۴۰ روز است نطفه مستعد برای نشو و نمو باشد ) .
  ب – دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته باشد … چهل دینار . ( در این مرحله جنین به خون جامد و غلیظ تبدیل می شود ) .
  ج – دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده باشد … شصت دینار . ( در این مرحله جنین به صورت گوشت قرمز حاوی رگهای توخالی آبی رنگ است ) .
  د – دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروئیده است … هشتاد دینار . ( در این مرحله استخوانهای غضروفی مانند شکل می گیرد ) .
  ه – دیه اساقط جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده … یکصد دینار . ( در این مرحله از نظر فیزیکی جنین کامل می شود ) .
  در مراحل پنجگانه مزبور هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد .
  و – پس از حلول روح در جنین ، در موردی که جنین پسر باشد دیه کامل ، یعنی ۱۰۰۰ دینار و اگر جنین دختر باشد دیه آن نصف دیه کامل یعنی ۵۰۰ دینار است ، و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود ( ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ) .
  از نظر مسولیت پرداخت ، دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطاء محض بر عاقله اوست خواه جنین روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد ( ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ) .
  سقط جنین توسط خود زن نیز مستلزم پرداخت دیه است ولی خود از آن دیه سهمی نمی برد . ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد )) .
  طبق ماده ۴۸۸ قانون مزبور ، هرگاه در اثر کشتن ، جنین بمیرد و یا ساقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود ) .
  هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هریک از آنها دیه جداگانه خواهد بود . ( ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ) .
  دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است ( ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی ) .
  ————————–
  گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی
  ————————-
  منبع : ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!