هیجان و جرم

نوشته: اکبر شیرازی
بازپرس دیوان کیفر
انسان در زندگی اجتماعی تحت تاثیر هیجانات واکنش هائی از خود نشان میدهد که مجموعه این واکنش ها سلوک و رفتار شخص را در جامعه معین و مشخص مینماید. و موجب شناسائی فرد از ارفد دیگر میشود. هیجانات با زندگی افراد بشر در آمیخته و آنرا از جنبه های عاطفی و جسمانی تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه در اثر تحقیقات علمی مسلم گشته که اسنان یک واحد پسیکوپیولوژیک میباشد یعنی متشکل است از روان و جسم. تغییرات حاصل در این دور کن مهم را هیجان گوئیم. هیجان...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید