نشر اکاذیب publication de faussenouvelle ، انتشار و اشاعة باسوء نیت اخبار دروغ ووقایع خلاف واقع است[۱]. به بیان دیگر می توان نشر اکاذیب را چنین تعریف نمود.

نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد .
در این جرم اعمال معینی به شخص یا به اشخاصی نسبت داده نمی شود بلکه یک سری اخبار و مطالب که کذب ، دروغ و بی پایه و اساس بوده به طور کلی اظهار می شود . عمل انتسابی کذب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید