معاونت در جرم
تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن به مجرم در عمل مجرمانه اوست . امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرم شرکت داشته باشد ، به طرق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند . معاون غالبا خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد .
مصادیق معاونت در جرم در قانون جزا
مادٌه ۴۳ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می دارد:

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :
۱ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه وفریب و...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید