معاونت در جرم

تقریرات درس استاد: آیت الله محمد حسن مرعشی
مدرسه عالی شهید مطهری دوره دکترای جزاء

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی

تعریف لغوی معاونت در جرم
عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید