بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است و صدمه زیادی به افراد نمی زند ، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحو مقتضی مجرم و متخلف را به کیفر اعمال خود برساند . این مجزات برحسب مورد و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحا به آن (( تعزیر )) گفته می شود .
تعزیر به حسب شرع ، عقوبت و یا اهانتی است که متعلق به جماعتی که گناهان ایشان موجب حد نباشد ، شارع مقدار آنها را معین نکرده...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید