آیا ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و۲ و شعب دیوانعالی کشور با اصل قطعیت و اعتبار احکام دادگاهها منافات وتعارض دارد؟در شماره دوم مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مقاله نگاهی اجمالی به چند قانون اخیرالتصویب ، جناب آقای دکتر حسن مهرپور تحت عنوان تفسیر ماده ۳۵ اشاره ای مختصر به منطق و مفهوم این ماده ونیز طرح تفسیر ماده مرقوم و نظریه مجلس شورای اسلامی داشته و با توجه به رهنمودی ه برای تحقیق و بررسی در خصوص این ماده ارائه نموده اند ضورری است اصلا فلسفه وجودی...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید