قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

نویسنده : دکتر حسنعلی موذن زادگان
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
طرح مساله قانونگذار در سال ۱۳۷۰ اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید