[h=2]فقدان قواعد مشخص برای كشف جرم[/h]
«دكتر محمود آخوندی» در گفت*وگو با «حمایت» مطرح كرد:
فقدان قواعد مشخص برای كشف جرم


گروه حقوقی- اصل156 قانون اساسی كشورمان درباره وظایف قوه*قضاییه تنظیم شده است. در ابتدای این اصل با اشاره به این موضوع كه قوه*قضاییه قوه*ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است گفته شده است كه قوه*قضاییه عهده*دار...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید