مستلب
مستلب کسی است که مال را به طور علنی و آشکارا می رباید . از نظر فقه جزایی مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق بر چنین کسی منطبق نیست . مصداق بارز آن موقعیت کسانی است که در کوچه و بازار کیف اشخاص یا وسایل آنان را از یدشان به طور ناگهانی و غافلگیری خارج و فرار می کنند .
مختلس
مختلس از دیدگاه فقه کسی است که مال را پنهانی می رباید و فرارمی کند و در هر صورت ، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند زدن به مقداری که...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید