علل رافع مسولیت جزایی
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسولیت جزایی است مگر اینکه مجرم ، گاه به دلایلی نتواند بار مسولیت را تحمل کند . در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسولیت از او زائل می گردد .
شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد . به عبارت دیگر توان تحمل بار مسولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد .
در کلیه مواردی که مسولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند ، مجرم قابل مجازات نخواهد بود . تنها باید به این...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید