اتومبيلي با سرعت غير مجاز در حال حركت است و شخصي به قصد خودكشي خود را جلوي اين اتومبيل در حال حركت مي اندازد نوع قتل مستند و مستدل؟