اقاي الف براي كشتن اقاي ب كه در مسأله ازدواج رقيب او بوده است با تظاهر به دوستي او را براي صرف شام به رستوراني دعوت ميكند سپس مخفيانه مقداري الكل متانول كه مصرف ان موجب كاهش قوه بينايي خواهد شد در نوشابه اقاي. ب ميريزد و به او ميخوراند ساعتي بعد اقاي ب بعد از مراجعه به منزل به علت مسموميت ميميرد
اقاي الف او را سوار خودرو خود كرده و در كنار اتوباني رها ميكند فرداي انروز ماموران نيروي انتظامي جسد ب را كشف ميكنند و به پزشكي قانوني انتقال داده و پس از ازمايشات و معاينات لازم معلوم ميشود كه...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید