دفاع مشروع
دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جزء تشکیل شده است :
اول : دفع در لغت به معنی از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است .
دوم : مشروع از شرع و شریعت گرفته شده که منظور از آن هر عملی است که از نظر شرع مجاز و مباح می باشد .
از ترکیب دو معنی فوق می توان گفت که دفاع مشروع عبارت است از به کارگیری هر قوه ای که جهت دفع و ازبین بردن خطر و تجاوز مهاجم مباح و مجاز می باشد .

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید