فصل اول – موجبات حد مسکر

ماده ۱۶۵ – خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند .
تبصره ۱ – آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره ۲ – خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حد نمی باشد .

فصل دوم – شرایط حد مسکر
ماده ۱۶۶ – حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید