ترجمه گارو – حقوق جزا

ترجمه گارو
عمیدی نوری – مهدی ملکی

1- حق و قدرت مجازات ۲- حقوق جزا- معرفت اجتماع جزائی
۱- موضوع حقوق جزا حق تنبیه و مجازات است و این حق منحصر بدولت نبوده و منحصراً بنام دولت اعمال نمیگردد. بلکه افراد و اصناف و اجتماعات یا مجامع عمومی که دولت آنها را برسمیت شناخته و از عملیاتشان حمایت میکند نیز میتوانند واجد حق مجازات باشند منتهی موضوع بحث ما در این کتاب فقط حقی است که جامعه برای مجازات اعمال مینماید.
مجازات از وقتیکه بشر روی...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید