تحقیق ماهیت شرکت در جرم و ارکان وعناصر متشکله آن

با بهره بری از تقریرات حضرت آیه الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری .
مؤلف : فاطمه سوهانیان دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا در مدرسه عالی شهید مطهری .

دراین تحقیق نظرات فقهی وحقوقی در ارتباط با مسأله مشارکت در جرم به سبکی عالمانه مورد بحث وبررسی قرارگرفته ، امید است مورد استفاده دانشجویان عزیز قرار گیرد .
فصل اول : کلیات
مقدمه :
ارتکاب جرم همواره توسط یک نفر به وقوع می پیوندد وهمیشه جرم نتیجه اراده وعمل یک فرد نیست بلکه ممکن است افراد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید