در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است، انگلستان تا قرن هفدهم داراي نظام سياسي سلطنتي بود و عملاً كليه اختيارات اجرايي، تقنيني و حتي قضايي را در اختيار داشت. اما پس از قرن هفدهم و شناسايي مسؤوليت سياسي، به نظام سلطنتي مشروطه تغيير شكل داد. در حال حاضر، انگلستان به عنوان نظام پارلماني از نوع سلطنتي شناخته مي‌شود و تفكيك قوا در آن نسبي است. به عبارت ديگر، اگرچه هر يك از...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید