ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهاي قراردادي، تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادي و فقدان شخصیت حقوقی بسیاري از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتري با ، « اقتصادي که داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهاي شرکتی » ازهدف...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید