چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترک

حمیدرضا علومی یزدی، استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 1. Farzaneh-Kamran
  ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهاي قراردادي، تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادي و فقدان شخصیت حقوقی بسیاري از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتري با ، « اقتصادي که داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهاي شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهاي قراردادي دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهاي قراردادي داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهاي قراردادي بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزي است. در مورد اثر
  تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیري آن، این ماده را از ایفاي چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت براي نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادي با منافع مشترك یا به تعبیري عام تر مشارکتهاي قرادادي است که میتواند با مقداري مسامحه اسم جنسی براي انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.

  فایل های ضمیمه:

  Hamed-Azimi و Hadi Motahari از این پست تشکر کرده اند.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!
 1. رضایوسفی
  عالیست...تشکر از دکتر و اساد محترم
 2. رضایوسفی
  تشکر و سپاس از دکتر عزیز...بسیار عالی بود مقاله..
 3. shojaei_minoo
  سپاس از اشتراک مقاله خیلی عالی بود خصوصا که در حوزه مطالعات شخصیم بود