آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

مشارکت قراردادی

  1. چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترک

    چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترک

    ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهاي قراردادي، تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف...
بالا