یکی از استثناء ات این قاعده قوانین خفیف تر و یا مساعد تر به حال متهم است.یعنی اگر قانونی وضع شود که نسبت به قانون قدیمی از لحاظ مجازات خفیف تر باسد و یا این که مساعد تر به حال متهم باشد این دسته از قوانین بر خلاف دسته قبلی به گذشته معطوف می شوند. این موارد به صراحت در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بدین صورت ذکر شده است در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: ۱-اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشوددر این صورت حکم...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید