«لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما»
« نفس های خود را مکشید زیرا خداوند به شما رحیم است »
خداوند زندگی را زیبا آفرید ولی گاهی مردم آن را زشت وناپسند می پندارند وباتحمل نکردن بار مشکلات خواهان پایان دادن زندگی خود می شوندوقداست زندگی رافراموش می کنند ویا ممکن است اطرافیان خواهان مرگ وعدم درمان او شوند.این پدیده ریشه تاریخی داردوانسان رابه سوی اتانازی یا خودکشی می کشاند .این مسائل دارای ابعاد حقوقی نیز هستند.
(اتانازی یا یوتینیژ)
واژه اتانازی از اصطلاح یونانی«EU»به معنای«خوب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید