ماده۴۴۲:دیه شکستن استخوان هرعضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد واگر معالجه شود وبدون عیب گردد دیه شکستن آن است ودیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو وصورت درمان بدون عیب چهارپنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد .
ماده۳۱۸:تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند وخود مستقیما مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شود مانند آنکه چاهی بکند وکسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده۳۱۹:هر گاه طبیبی گر چه حاذق باشد در معالجه هایی که شخصاٌ انجام می دهد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید