کتاب پیشگیری از کودک آزاری جنسی در حقوق کیفری ایران 2019-02-20

تقدیم به حقوقدانان گرامی

  1. بابک زارعی
    امیدوارم همه در کنار هم ، دست در دست حمایت کنیم از کودکان کار و کودکانی که مجبور به تحمل آزار جنسی می شوند .