آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پیشگیری از کودک  آزاری جنسی در حقوق کیفری ایران

کتاب پیشگیری از کودک آزاری جنسی در حقوق کیفری ایران 2019-02-20

مجوز برای دانلود ندارید
نسخه زمان فرستادن دریافت ها امتیاز کاربران
2019-02-20 7 5.00 ستاره 1 ارزیابی
بالا