درآمد
حقوق حیوانات ((Animal Rights، حق اخلاقی حیوانات برای رفتار محترمانه و بدون استثمار با آنها می باشد . برخی افراد بر این باورند که حیوانات نیز درست مثل انسان ها حقوقی دارند. طرفداران حقوق حیوانات دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی به این مسأله دارند.در حالی که برخی فعالان حقوق حیوانات، مثل فیلسوف استرالیایی پیتر سینگر(Peter Singer) از آزادی کامل جانوران طرفداری می کنند،بسیاری از سازمان های رفاه حیوانی رویکرد معتدل تری اتخاذ می کنند و برای بهبود عملی رابطه ی میان حیوانات و انسان...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید