اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی می داند. به موجب این اصل فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. (اصل 50، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری 1368). قانون مدنی مصوب 1304 ایران باب ششم خود را به شکار اختصاص داده است. بررسی مواد مندرج در این باب نمایان می سازد که این مقررات از باب مالکیت بوده و به طور مستقیم ارتباطی به محیط زیست ندارد البته با لحاظ ماده 182 این قانون که تدوین...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید