محیط زیست طبیعی به آن بخش از محیط زیست اطلاق می گردد که از موهبت های خدادادی بوده و بشر در تشکیل آنها نقشی ندارد و شامل جنگل ها، مراتع، کوه ها، دشت ها، رودخانه ها، دریاها، باتلاق ها، چشم اندازها و ... می شود.عوامل تشکیل دهنده محیط زیست طبیعی، عوامل جاندار و عوامل بی جان می باشند. از منظر انسان محوری، نگاه انسان به محیط زیست صرفا از جنبه فایده و نقشی که محیط زیست برای ترضیه نیازهای انسان ایفا می کند، ارزیابی می شود به عبارتی دیگر استفاده از منابع طبیعی برای رفع نیازها و بهره وری اقتصادی از...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید