نگارنده: دکتر منصور رحمدل
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی- استاد دانشگاه تهران