تاریخ انتشار : 11-09-1391
[h=1]انواع تعزیر و ضوابط آن[/h] در این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود. نویسنده براى رسیدن به این هدف به...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید