افراد دخیل در جریان قتل با چه عنوانی مجازات می‌شوند؟

موشکافی جرم شرکت و معاونت در قتل


گروه حقوقی- ممکن است در وقوع یک جرم چند نفر با هم مداخله داشته باشند. در این صورت همه آنها بایدمجازات شوند. اما اگر میزان تاثیر هر یک از آنها با دیگری متفاوت باشد، باید مجازات‌های متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود.اگر چند نفر با هم جرم را مرتکب شده باشند، مثلا مباشر ارتکاب...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید