* اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرداخت ديه
-------------------------------------------------------------
* اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرداخت ديه
كيومرث سپهري وكيل پايه يك دادگستري
مقدمه :
اشخاص حقوقي درحال حاضر بعنوان يكي از واقعيت هاي زندگي اجتماعي- حقوقي عصر حاضر مي باشند ، همچنانكه منشا خدمات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مهمي مي توانند باشند ، مثل ساير اشخاص ممكن است در زندگي روزمره خود مرتكب تخلفات و اقداماتي شوندكه جرم محسوب و يا ايجاد مسووليت مدني نمايد ، در مورد اينكه شخص حقوقي...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید