اشتباه در قتل
تاریخ ارسال : ۱۳۹۱/۰۶/۰۲
عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هویت مقتول
ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد
د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید