اختلاس اموال عمومي، همزاد با تشكيل حكومت مطرح بوده و قدمتي به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعديات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا ساير مأموران به خدمات عمومي است كه به اموال متعلّق به دولت يا اشخاص ديگر، صورت مي گيرد و همواره به عنوان تهديدي جدي عليه دولت و ملّت قلمداد مي گردد .
در تحقيق حاضر به بررسي اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخي كشورهاي ديگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اول درباره ركن قانوني جرم...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید