1. تعدیل و تقليل #وجه_التزام
  تعدیل و تقليل #وجه_التزام خسارت ناشی از عدم انجام تعهد روزانه ٤٠٠ هزار تومان به روزانه ١٠٠ هزار تومان در ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تجديد نظر بر اساس انصاف ، عدالت معاوضی ،قواعد فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر

  دادنامه شماره:
  9509977120100856
  مورخ: 31/6/1395
  شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان فارس

  «در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 178/94 شعبه اول دادگاه عمومی شیراز ... که به موجب آن، به پرداخت مبلغ روزانه چهارمیلیون ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 7 ماده 6 قرارداد در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است؛ ... نظربه اینکه تعیین خسارت روزانه چهارمیلیون ریال با لحاط کل ثمن معامله، بسبار گزاف و خلاف انصاف و عدالت معاوضی و غیرعادلانه بنظر می رسد؛ بنابراین هیأت دادگاه با مستفاد از حکم کلی منعکس در مواد 277 و 652 قانون مدنی که قائل به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و قواعد فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و ملاک ماده 150 قانون دریایی ایران با تعدیل و تقلیل وجه التزام روزانه از چهارمیلیون ریال به یک میلیون ریال، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده ... تأیید و اعلام می نماید».

دیدگاه ها

برای درج دیدگاه، کافیست ثبت نام کنید و عضوی از شبکه اجتماعی حقوقدانان شوید!