آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

رسانه تقلیل وجه التزام

تعدیل و تقليل #وجه_التزام
تعدیل و تقليل #وجه_التزام خسارت ناشی از عدم انجام تعهد روزانه ٤٠٠ هزار تومان به روزانه ١٠٠ هزار تومان در ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تجديد نظر بر اساس انصاف ، عدالت معاوضی ،قواعد فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر

دادنامه شماره:
9509977120100856
مورخ: 31/6/1395
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان فارس

«در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 178/94 شعبه اول دادگاه عمومی شیراز ... که به موجب آن، به پرداخت مبلغ روزانه چهارمیلیون ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 7 ماده 6 قرارداد در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است؛ ... نظربه اینکه تعیین خسارت روزانه چهارمیلیون ریال با لحاط کل ثمن معامله، بسبار گزاف و خلاف انصاف و عدالت معاوضی و غیرعادلانه بنظر می رسد؛ بنابراین هیأت دادگاه با مستفاد از حکم کلی منعکس در مواد 277 و 652 قانون مدنی که قائل به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و قواعد فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و ملاک ماده 150 قانون دریایی ایران با تعدیل و تقلیل وجه التزام روزانه از چهارمیلیون ریال به یک میلیون ریال، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده ... تأیید و اعلام می نماید».

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
hamiedalat
نمایش‌ها
97
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از hamiedalat

بالا