آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

دادنامه

اشتراگ گذاری آراء صادره در دادگاهها با توجه به استنادات واستدلالات متفاوت قاضی صادر کننده رأی

دادنامه

پخش کردن این گروه

بررسی کوتاه

دسته بندی
سایر گروه های حقوقی
زبان
شمار هموندان
62
شمار رویدادها
0
شمار گفتمان ها
0
شمار بازدیدها
3 هزار
شمار جُنگ ها
0
بالا