«باستناد ماده 34 قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1386 و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1387»
مقدمه:


ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب اسفند ماه سال 1386 مقرر میدارد:


«در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند درخواست کند، چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
  • سپاس
واکنش‌ها: ameryazd و farzaneh-kamran