قانوني كه مبين واقعيات اجتماعي، نيازها و آمال مردم نباشد خيلي زود به مستندات تاريخ تقنيني بدل خواهد شد، چه مردم منابع و ذخاير فرهنگي و عرفي عظيمي كه به طور خودجوش و در طول قرنها، راهكار حل اختلافات را برايشان تسهيل ميكرده به راحتي با مواد خشك و بيروح قانوني كه تصنعي و ساخته و پرداخته عدهاي معدود در اتاق هاي دربسته است و مصالح و خواسته هاي آنها را حتي درك نكرده اند، معاوضه نخواهند كرد، مگر اين كه قانون گذار مترجم آمال و نيازهاي مردم باشد و قانون او زبان گويايي باشد براي رفع احتياجات...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید