آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

نوشته‌های تازه در تارنگارها

alirezam216
نمایش‌ها
6
انواع کاربری ساختمان کاربری کشاورزی این نوع از کاربری برای دو نوع زمین صادر می‌شود: زمین زراعی و باغ. کاربری کشاوری زراعی: کاربری کشاورزی زراعی اغلب برای زمین‌هایی صادر می‌شود که در آن محصولات زود بازده مانند گندم، ذرت و انواع صیفی‌جات کشت می‌شود. اغلب این زمین‌ها در روستاها هستند. همچنین...
بالا