آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ تجارت

علیرضاعلوی

دادپرور ساده
28 می 2015
96
94
400
شرکت تضامنی بر اساس اساسنامه خود موضوع خود راخریدوفروش زمین قرار داده است دراین خصوص معامله ای رابا یک شرکت سهامی عام انجام میدهدهریک از دو شرکت از انجام تعهداتشان سرباز میزنندوبرای رسیدن به حقوقشان از دادگاه تقاضای صدورحکم ورشکستگی طرف مقابل رامینماید بنظرشما دادگاه ادعای کدامیک از این دو رامیپذیرد؟وچرا؟
 

Farzaneh-Kamran

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
167
417
1,465
اصفهان
موضوع شرکت تضامني تجاري نيست در نتيجه باطل است و به فعاليت آن براساس قواعد حاکم بر شرکت مدني بايد رسيدگي شود و دادخواست ورشکستي نسبت به شرکت هاي مدني موضوعيت ندارد.اعلام ورشکستگي شرکت سهامي بسته به احراز توقف اين شرکت دارد.
 
  • آغازگر گفتمان
  • #3

علیرضاعلوی

دادپرور ساده
28 می 2015
96
94
400
شرکت تضامنی باطل است بدلیل آنکه موضوعش تجاری نیست بنابراین در خواست ورشکستگی که از طرف شرکت سهامی علیه شرکت تضامنی داده شده است مورد قبول دادگاه نمیباشدزیرا در خواست ورشکستگی علیه تاجر موضوعیت دارد نه غیر تاجر...ودرخواست ورشکستگی شرکت تضامنی علیه شرکت سهامی صحیح است..(پاسخ اول بنابر فروض ذکرشده)
شرکت تضامنی باطل است اما این بطلان قابل استناد درمقابل اشخاص ثالث نمیباشدبنابراین میتوان قایل ب صحت درخواست ورشکستگی علیه اوباشیم وهمچنین درخواست ورشکستگی که شرکت تضامنی علیه سهامی داده است نیزصحیح بوده وحکم ورشکستگی هر دو شرکت علیه یکدیگرموردقبول دادگاه واقع خواهد شد(پاسخ دوم بنابرفروض مذکور)
پاسخ سوم که یکی ازقضات تهران بطور خلاصه ومختصردادند:قضیه سالبه به انتفاع موضوع است یا هردوجریمه میشوند یاباید گذشت کنند
 

Farzaneh-Kamran

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
167
417
1,465
اصفهان
به نظر می رسد با توجه به اینکه ورشکستگی مربوط به تاجر می باشد نه شرکت درخواست ورشکستگی صحیح نیست و پاسخ سوم آقای علیرضا علوی درست می باشد
منظورتون از اينکه ورشکستگي مربوط به تاجر است نه شرکت چيه؟! شرکت هاي موضوع ماده 20 قانون تجارت، تجارتي هستند و مشمول مقررات ورشکستگي!
 

Farzaneh-Kamran

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
167
417
1,465
اصفهان
شرکت تضامنی باطل است بدلیل آنکه موضوعش تجاری نیست بنابراین در خواست ورشکستگی که از طرف شرکت سهامی علیه شرکت تضامنی داده شده است مورد قبول دادگاه نمیباشدزیرا در خواست ورشکستگی علیه تاجر موضوعیت دارد نه غیر تاجر...ودرخواست ورشکستگی شرکت تضامنی علیه شرکت سهامی صحیح است..(پاسخ اول بنابر فروض ذکرشده)
شرکت تضامنی باطل است اما این بطلان قابل استناد درمقابل اشخاص ثالث نمیباشدبنابراین میتوان قایل ب صحت درخواست ورشکستگی علیه اوباشیم وهمچنین درخواست ورشکستگی که شرکت تضامنی علیه سهامی داده است نیزصحیح بوده وحکم ورشکستگی هر دو شرکت علیه یکدیگرموردقبول دادگاه واقع خواهد شد(پاسخ دوم بنابرفروض مذکور)
پاسخ سوم که یکی ازقضات تهران بطور خلاصه ومختصردادند:قضیه سالبه به انتفاع موضوع است یا هردوجریمه میشوند یاباید گذشت کنند
جناب علوي قاضي محترم نفرمودند منظورشون از جريمه چيست؟ مستند قانوني اظهارشون چيه؟ گذشت از چه چيزي کنند؟ تا جايي که من اطلاع دارم جريمه يا جزاي نقدي الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه رایج به خزانه دولت به عنوان مجازات مي باشد!
 
  • آغازگر گفتمان
  • #7

علیرضاعلوی

دادپرور ساده
28 می 2015
96
94
400
متاسفانه بدلیل اینکه باواسطه ای جواب را ازقاضی پرسیدم ومستقیما نتونستم بپرسم ایشون دلایل واستنادات خودرا ذکر نکردن..اما الاایهاالحال با توجه ب دکترین حقوقی واینکه نظر قاضی هم میتواند خالی از اشکال نباشدومامجبور ب پذیرفتن نظرمبهم وقابل خدشه نیستیم" شرکت تضامنی نمیتواند به بطلان استناد کند وبهمین دلیل میتوان درخواست ورشکستگی علیه شرکت تضامنی داد وشرکت رامشمول حکم ورشکستگی وآثار وتبعات آن دانست.(البته مدعی کامل وجامع بودن این پاسخ نیستم واگرایرادواشکالی هست روندبحث را ادامه دهید..باتشکر)
 

jafar

دادپرور ساده
6 آوریل 2013
25
17
300
نیشابور،25
چرا نمیتوان به بطلان تضامنی استناد کرد؟؟؟ حکم م270برای سهامی بیان شده،اما این حکم ازنظر حقوقدان ها قابل تسری به سایر شرکتها هم میباشد.منتهی به استناد همین ماده این بطلان ازطرف موسسان شرکت درمورد ثالث قابل استناد نیست.مفهوم این حکم این است که ثالث میتونه قراردادهای شرکت رو باطل اعلام کندوطبق م273مسولین بطلان متضامنا مسولند نه این که درخواست ورشکستگی بشه.
 
  • آغازگر گفتمان
  • #9

علیرضاعلوی

دادپرور ساده
28 می 2015
96
94
400
درپاسخ های بالا عرض کردیم که شرکت تضامنی خودش نمیتواند درمقابل شرکت سهامی به بطلان استنادکند(باعلم به اینکه شخص ثالث میتواندبه بطلان استناد کند)همانطور که شمابااستنادبه ماده 270فرمودین..اما فرض سوال اینست که شرکت سهامی که شخص ثالث است به بطلان میتوانسته استناد کند واستناد نکرده وبرای رسیدن به خواسته اش درخواست ورشکستگی علیه شرکت تضامنی مطرح کرده،حال باتوجه به عدم انجام تعهدتوسط شرکت تضامنی درمقابل شرکت سهامی آیا دادگاه درخواست ورشکستگی علیه تضامنی رامیپذیردیاخیر؟
 

jafar

دادپرور ساده
6 آوریل 2013
25
17
300
نیشابور،25
به نظر میرسد اینجا بایدهمان دعوای مسولیت مدنی رومطرح کردچون یکی از شرایط الزامی تشکیل تضامنی داشتن موضوع تجاری است،وقتی این شرط منتفی است یعنی هنوز شخصیت حقوقی شرکت شکل نگرفته است ازطرفی به استناد583ق ت و412 صدور حکم ورشکستگی شرکتهامنوط به احراز شخصیت حقوقی میباشد.با این توجیه شاید بتوان نظری که قاضی محترم فرمودن که قضیه سالبه به انتفاع موضوع است قابل توجیه باشد وبدلیل تخلف مدیران تضامنی بتوان جریمه درنظرگرفت. امابرای سهامی جزیمه درنظر گرفتن برام قابل توجیه نیست!
 
واپسین ویرایش:
  • آغازگر گفتمان
  • #11

علیرضاعلوی

دادپرور ساده
28 می 2015
96
94
400
موارد بطلان درشرکت تضامنی
مواردعام مذکور درقانون مدنی - مواردخاص مذکور در قانون تجارت
الف- موارد عام مذکور در قانون مدنی:نامشروع بودن موضوع وجهت شرکت-عدم اهلیت یکی از شرکا-عدم رضایت یک یاچندشریک در انعقادعقد-قیدخلاف مقتضای ذات عقد
ب-مواردخاص مذکوردرقانون تجارت:عدم پرداخت سرمایه نقدی-عدم تقویم وتسلیم غیرنقدی درشرکتهای اشخاص-تجاری بودن موضوع شرکت
آثار بطلان

مبتنی بر عدم رعایت یکی ازمقررات قانون تجارت:بسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد اما درمقابل شرکاباهمدیگرقابل استناداست
مبتنی برعدم رعایت یکی از مقررات قانون مدنی:نسبت به اشحاص ثالث وهمچنین شرکاقابل استناداست

مسوولیت شرکادرصورت بطلان شرکت
درصورت بطلان شرکت مسوولیت شرکا تابع قوانین عام قانون مدنی است

نتیجه:درسوال مذکوربدلیل بطلان شرکت تضامنی همانطور که جناب جعفر اشاره فرمودندشرکت فاقد شخصیت حقوقی است وباطل است و در نتیجه نمیتوان علیه اودعوای ورشکستگی مطرح کرد ودعوای ورشکستگی علیه شرکت محکوم به رد است ومسوولیت شرکاتابع قوانین عام قانون مدنی خواهد بود
 
بالا