خسارت؛ عدم‌النفع؛ لاضرر؛ مفهوم عرفی ضرر؛ بنای عقلا

    محتوای اخیر دارای برچسب خسارت؛ عدم‌النفع؛ لاضرر؛ مفهوم عرفی ضرر؛ بنای عقلا

  1. r.mafakher