آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

احمد

  1. قانون کار در نظم حقوقي کنوني (دفتر پنجم - محشاي قانون کار)

    کتاب قانون کار در نظم حقوقي کنوني (دفتر پنجم - محشاي قانون کار)

    پيشگفتار فصل اول: تعاريف کلي و اصولگ فصل دوم: قرارداد کار مبحث اول - تعريف قرارداد کار و شرايط اساسي انعقاد آن مبحث دوم - تعليق قرارداد کار مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان کار فصل سوم: شرايط کار مبحث اول - حق السعي مبحث دوم - مدت مبحث سوم...
بالا