رد اعلامیه
شبکه اجتماعی حقوقدانان جهان رونمایی شد! (بیشتر بدانید!)

ترجمه ترجمه اصول ISCO (دستورالعمل اوراق بهادار) 2017-06-29

تنظیم شده توسط سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار

  1. Farzaneh-Kamran
    این سند متشکل از 38 اصل دستورالعمل اوراق بهادار است که بر 3 هدف زیر مبتنی است؛

    · حمایت از سرمایهگذاران

    · تضمین شفافیت، عدالت و کارآمدی بازارها

    · کاهش ریسک سیستماتیک